Tsurunoko(Masami Kawaguchi, Nobuko Emi)

Live History

07/07/04 Classics,Tokyo w/ Keiko Higuchi+Yasumune Morishige+Michio Karimata

10/06/04 Penguin House,Tokyo w/ Yoko Ayami, Jutok Kaneko+Koji Shimura, Junzou Suzuki+Yokai Takahashi

01/27/05 Binspark,Tokyo w/ Suisyo-No-Fune, Garan, S.A.R.O.D

back